L’aprenentatge mitjançant la robòtica educativa es duu a terme de forma significativa en la mesura en què els alumnes fan muntatges i programacions pròpies, i és justament aquesta forma d’aprenentatge la que volem potenciar. Aquesta eina d’aprenentatge és una forma perfecte d’introduir la tecnologia i la programació en edats primerenques.

El material de LEGO WeDo es composa per un seguit de peces de LEGO amb diversos sensors i un motor. Els nostres alumnes realitzen construccions amb aquests elements creant mecanismes que realitzen un moviment en concret gràcies al programa propi d’ordinador de LEGO WeDo o d’Scratch. Aquests programes són de fàcil ús i proporcionen als alumnes seguretat i creativitat alhora de donar vida a les seves construccions.

La robòtica es situa dins el corrent del construccionisme, el qual deriva directament del constructivisme; amb l’objectiu  de situar al alumne al centre del procés d’aprenentatge mitjançant la manipulació i la construcció en contextos reals. A més, ensenya a seguir el mètode científic, a realitzar prediccions, manipular i observar els resultats tot aplicant les àrees de matemàtiques, ciència i tecnologia de forma pràctica i visual.

També hi trobem beneficis com:  el treball en equip i la col·laboració entre companys; l’orientació espacial, la resolució oberta de problemes, l’estructuració del pensament de forma seqüencial, l’autonomia en el procés d’aprenentatge i la resolució de conflictes.

Aquest material és ideal per treballar entre els 6 i 10 anys; a més, engloba les diverses competències que trobem en el currículum d’educació primària: la competència comunicativa, el tractament de la informació i la competència digital, la competència matemàtica, la competència d’aprendre a aprendre,  la competència d’autonomia i iniciativa personal, la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència social i ciutadana.

Els alumnes aprenen mentre gaudeixen, ells mateixos citen el que més els hi agrada de les classes:  “que els robots que faig amb LEGO es mouen”, “juguem amb els amics mentre fem robots” i “programem coses divertides i fàcils”.

El nostre objectiu consisteix en donar als alumnes el suport i l’ajuda necessària per a què siguin capaços de generar projectes de construcció i programació propis. Per aquest motiu, en cada sessió es proposa als alumnes una construcció nova amb les instruccions pas a pas on descobreixen nous mecanismes de transmissió del moviment i l’ús dels diferents sensors. Seguidament, en la segona meitat de les sessions són els propis alumnes els encarregats de desenvolupar quelcom propi modificant l’estructura proposada inicialment, creant-ne una de nova o modificant-ne la programació. En el següent enllaç podreu veure alguns exemples de les construccions de LEGO WeDo realitzades pels alumnes durant aquest segon trimestre del curs 2014-2015: